سازه هایی برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به دستگاه خودپرداز و محافظت از آن در برابر باران و برف و سقوط اجسام می باشند

این سایبان سرپناهی برای فرد استفاده کننده از دستگاه ها هستند که باعث میشود افراد در هر شرایط آب و هوایی به راحتی ازخودپرداز ها استفاده کنند .

در زمان تابش مستقیم نور خورشید از انعکاس نور جلوگیری و باعث دید بهترفرد استفاده کننده می شود.

نقش دیگر این سایبان ها ایجاد حریم شخصی برای فرد استفاده کننده از دستگاه میباشد

تا دید دیگران نسبت به وارد کردن اطلاعات کارت از بین برود و فرد احساس امنیت بیشتری نماید.

با این وجود میتوان گفت بازدهی  دستگاه های بدون سایبان و یا با سایبان های فرسوده و معیوب به حداقل می رسد و نبود سایبان باعث استفاده سخت تر از دستگاه می شود.

سایبان خودپرداز