ایجاد دریچه برای دستگاه خود پرداز
دریچه در شیشه

جهت استقرار دستگاه خود پرداز نیاز است تا مکان مناسبی جهت استفاده مراجعین ایجاد گردد

در خودپردازهای سالنی یک مکان که در دید باشد و استفاده از خودپرداز راحت باشد و بتوان به سهولت در آن مکان از خود پرداز استفاده نمود مورد نظر است.
دریچه کانکس در گارد محافظ
برای تنظیم ارتفاع این دستگاهها از پایه قابل تنظیم خودپرداز استفاده می شود تا ارتفاع استفاده کاربران تنظیم گردد.
درچه گارد استیل و شیشه
در خودپرداز های دیواری برای استفاده هرچه بهتر باید ابتدا مکان مناسب را ایجاد نمود
برای این منظور باید به ابعاد دقیق دهانه دریچه خودپرداز در دیوار دریچه ایجاد نمود تا بتوان از دستگاه خودپرداز استفاده نمود
دریچه دستگاه خودپردازسالنی استفاده شده بجای خودپردازدیواری
 
اگر دریچه در کرکره فروشگاه باشد باید مکان دقیق دستگاه در کرکره ایجاد گردد تا بتوان در ساعات تعطیلی فروشگاه از دستگاه خودپرداز استفاده نمود
دریچه خودپرداز در شیشه
این دریچه اگر در شیشه سکوریت باشد باید شیشه آن مکان سفارش داده شود و شیشه تعویض گردد.
ایجاد دریچه خودپرداز در دیوار
اما اگر در دیوار سیمانی باشد باید با ابزار مخصوص در دیوار دریچه را ایجاد نمود تا نمای ساختمان تخریب نگردد.
معمولا ارتفاع دریچه برای سهولت کاربران بین 80 تا 90 سانتیمتر می باشد و عرض و ارتفاع دریچه نسبت به انواع دستگاه تغییر می کند.
در مکانهایی که اختلاف ارتفاع 2 طرف دیوار وجود دارد برای استفاده راحت تر کاربران باید پله سنگی یا آهنی  تا ارتفاع مناسب ایجاد شود.
برای جانمایی دستگاه خودپرداز باید از داخل نیز فاصله دربهای بازشونده گاوصندوق دستگاه رعایت شود تا پولگذاری با مشکل مواجه نشود.
جانمایی خودپرداز در حفاظ استیل
 
همچنین در برخی موارد نیاز به ایجاد دریچه در گارد فلزی  نیز می باشد که در ابتدا باید دریچه گارد فلزی ایجاد شود و بعد دریچه شیشه سکوریت انجام گردد
http://www.vmv1.ir - 55449141-09120214294