شرکت ویژن در زمینه تامین کاغذ دستگاههای خودپرداز فعالیت خود را آغاز نموده است

این شرکت تولید کننده کاغذ هانسول کره در ابعاد رول مختلف می باشد

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه خودپرداز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir 

کاغذ حرارتی دستگاه پوز

شرکت ویژن مهراز ویرا http://www.vmv1.ir

http://www.erting.ir