شرکت ویژن مهراز ویرا به عنوان متخصص ارت و سیستم ارتینگ  ارائه دهنده تائیدیه ارت به شرکتها و موسسات برای چاههای ارت استاندارد زیر 2 اهم از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

جوش سیم مسی به صفحه مسی

تائیدیه ارت به سیستم ارتینگ تعلق می گیرد.

سیستم ارتینگ شامل چاه ارت زیر 2 اهم و تابلو تست ارت و اتصال استاندارد سیم چاه ارت از تابلو تست به اسکلت و فنداسیون ساختمان و اتصال دستگاهها به چاه ارت  می باشد

تابلو تست ارت

برای این منظور باید سیم ارت به صفحه مسی چاه جوش شود و پس از ایجاد چاه ارت و اتصال سیم چاه ارت با کابشو به تابلو ارت باید از شینه ارت به اسکلت اتصال داده شود و همچنین از شمش ارت به پایه دستگاهها و پریز ارت دار  دستگاه متصل گردد.

چاه ارت زیر 2 اهم

تائیدیه ارت بعداز آماده شدن این شرایط برای چاه ارت زیر 2 اهم صادر می گردد

اتصال سیم ارت به اسکلت

09197117027

 اتصال سیم ارت به آرماتور فنداسیون